Sveiki atvykę į "Smiltelę"!
 
 
Garažų ir mažųjų laivų eksplotavimo bendrija

Slipo naudojimo taisyklės

GMLEB „Smiltelė“ 2022 12 17 d. visuotinio susirinkimo sprendimu, nutarta slipo naudotojo kortelės veikimą apriboti kalendoriniais metais t.y. nuo Sausio 1 iki gruodžio 31, todėl prašau visus slipo naudotojus sumokėti už 2023 m. iki 2023 kovo 1 d. ir pratęsti kortelių galiojimą  2023 metams.


Nesumokėjus iki 2023 kovo 1 dienos, kortelė bus blokuojama.


Valdybos pirmininkas: Vladimir Stupakov

 

 

Nuo 2023m. sausio 1d. kasmetinis mokestis už slipo naudojimą 80 Eur.


GARAŽŲ IR MAŽŲJŲ LAIVŲ EKSPLOATAVIMO BENDRIJOS „SMILTELĖ“

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTO (SLIPO) NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

Bendrija nuosavybes teise valdo slipą, skirtą mažųjų laivų iškėlimo-nuleidimo funkcijai atlikti.  Bendrija slipą naudoja bendrijos narių poreikiams tenkinti ir komerciniais pagrindais teikiant paslaugas ne bendrijos nariams siekiant gauti lėšų, bendrijos bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir išlaikymui. 


Visiems naudotojams norint pasinaudoti slipu, būtina turėti bendrijos išduotą galiojantį leidimą.   

Naudotis slipu be bendrijos išduoto leidimo draudžiama.  


Slipo naudotojai: 1. Bendrijos nariai;

                              2. Ne bendrijos nariai; 


Bendrijos nariai turi teisę: 

1. Gauti vienkartinį nemokamą bendrijos leidimą, laivo nuleidimui laivybos sezono pradžioje ir iškėlimui užbaigiant laivybos sezoną. 

2. Gauti vienkartinį nemokamą bendrijos leidimą, laivo iškėlimui ir nuleidimui, esant nenumatytam laivo remontui atlikti. 

                


Ne bendrijos nariai turi teisę: 

1. Gauti nuolatinį metinį leidimą naudotis slipu, pateikę prašymą ir sumokėję nustatyto dydžio mokestį. 

2. Kreiptis į bendriją visais slipo naudojimo klausimais.  

 


Slipo naudotojų pareigos: 

1. naudotis slipu - lygiateisiais pagrindais, visi slipo naudotojai yra lygūs;

2. gerbti kitus slipo naudotojus ir nesudaryti kliučių kitiems slipo naudotojams naudotis slipu;

3. nuleidžiant ar iškeliant laivą - elgtis saugiai, apdairiai ir operatyviai - siekiant netrukdyti kitems slipo naudotojams pasinaudoti slipu;

4. atlikus laivo nuleidimo ar iškėlimo operaciją, uždaryti slipo vartus;

5. atlikus laivo nuleidimo ar iškėlimo operaciją, nedelsiant patraukti transporto priemones;

6. nelaikyti transporto priemonių slipo privažiavimo vietoje; 

7. transporto priemones palikti tik automobilių stovėjimo aikštelėje; 

8. laikytis bendros tvarkos, kelio ir teritorijos ženklinimo.Slipo naudotojams draudžiama: 

1.   teršti krantines, teritoriją ir akvatoriją;

2.   išleisti užterštą vandenį per laivo latakus arba išpumpuoti užterštą balastą; 

3.   nuslėpti bet kokį teršalų išpylimą už laivo borto; 

4.   švartuoti laivus tam neskirtose vietose; 

5.   gadinti hidrotechnikos ir navigacinius įrenginius; 

6.   plaukti nesaugiu greičiu, keliant bangas prieplaukos akvatorijoje;

7.   be bendrijos leidimo stovėti laivams prie prieplaukos krantinių, jų akvatorijose ar teritorijose; 

8.   vaikščioti po teritoriją, kuri atitverta (pažymėta) įspėjamaisiais ženklais; 

9.   vartoti alkoholį ir (ar) psichiką veikiančias medžiagas arba būti nuo jų apsvaigusiems;

10.  elgtis pažeidžiant etikos ir moralės normas;Leidimo galiojimas: 

1. Vienkartinis leidimas išduodamas, vienai laivo nuleidimo-pakėlimo operacijai atlikti;

2. Nuolatinis metinis leidimas galioja kalendorinius metus. Kalendoriniai metai skaičiuojami nuo sausio mėn. 1 d. iki

kitų metų sausio mėn. 1 d.;

3. Slipo naudotojams pažeidus nustatytą slipo naudojimo tvarką ar nevykdant nustatytų pareigų, slipo naudotojo leidimo galiojimas gali būti bendrijos vienašališkai panaikintas.   Mokestis už Slipo naudojimą: 

1. Bendrijos nariai pageidaujantys įsigyti nuolatinį  metinį leidimą moka 30 EUR metinį  mokestį. 

2. Ne bendrijos nariai pageidaujantys įsigyti nuolatinį metinį leidimą moka 80 EUR metinį mokestį. 

3. Visi norintys įsigyti vienkartinį leidimą pasinaudoti slipu moka 10 EUR už leidimą. 

4. Nepasinaudojus paslauga ar už taisyklių nesilaikymą, bendrijai vienašališkai panaikinus nuolatinio leidimo galiojimą -  sumokėtas  mokestis už slipo naudojimą negrąžinamas.  Baigiamosios nuostatos.

Už slipo naudojimo tvarkos įgyvendinimą, priežiūrą atsakingas bendrijos pirmininkas arba jo įgaliotas bendrijos etatinis darbuotojas. Valdybos pirmininkas Vladimir Stupakov

GMLEB „Smiltelė“
Senoji Smiltelės gatvė 2A
LT-93263 Klaipėda

Darbo laikas:
Antradieniais: 12:00 - 18:00
Penktadieniais: 12:00 - 15:00

Dėl leidimų naudotis slipu kreiptis į buhalterę darbo valandomis. (Mob.: +370 674 02634)

Valdybos pirmininkas:
Vladimir Stupakov
Mob.: +370 687 70158
El.paštas: smiltele@smiltele.eu
http://colorbarstudio.lt
Copyright © 2023 smiltele.eu